http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Trzynaste absolutorium Włodzimierza Lemana

Wyróżniony Trzynaste absolutorium Włodzimierza Lemana

Rada Gminy Gniezno podczas dzisiejszej sesji zdecydowała o przyjęciu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniu absolutorium wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi. Po głosowaniach wójt dziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy i dokonanych w gminie w ubiegłym roku inwestycji. Była to dla niego trzynasta sesja absolutoryjna.


Budżet gminy Gniezno za rok 2014 po stronie dochodów zamknął się kwotą 33 974 873 zł . Wydatki wyniosły 33 153 749 zł, co daje nadwyżkę w wysokości 821 123 zł. Zaległości gminy na koniec roku wyniosły 1 624 000 zł. Zaległości z tytułu podatków to blisko 847 000 zł, natomiast 776 800 zł to zaległości powstałe w wypłatach alimentacyjnych, które są windykowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina uzyskała środki ze sprzedaży mienia w wysokości 2 497 608 zł, z czego największą część (1 449 000 zł) stanowiły środki ze sprzedaży budynku, gdzie dawniej mieścił się urząd gminy i gruntów pod nim. W strukturze wydatków zdecydowaną większość stanowiły wydatki bieżące (26 143 612 zł). Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 7 010 007 zł. W ubiegłym roku gmina spłacała też kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Na ten cel wydano 1 781 329 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt na budowę sieci gazociągowej na odcinku Jankówko – Jankowo Dolne w wysokości 4 500 000 zł. Będzie on spłacany od września tego roku. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 8 702 899 zł. – Jak do tej pory stanowi to bezpieczny prób zadłużenia. Spłata rat przebiega prawidłowo. Nasze zadłużenie jest w granicach 22 procent budżetu – poinformowała Gabriela Cempel, skarbnik gminy.

W dyskusji podnoszono m.in. kwestię kosztów utrzymywania przez gminę świetlic wiejskich. Radna Maria Brykczyńska zwróciła uwagę, że utrzymanie świetlic wiąże się z dość wysokimi kosztami, jakie ponosi gmina w porównaniu ze środkami, jaki udaje się z ich działalności uzyskać. Jako przykład wskazała świetlicę w Piekarach. Radna pytała o to, czy gmina zamierza zatrudnić animatora kultury, który doprowadziłby do lepszego wykorzystania świetlic. – Nigdy nie będzie tak, żeby świetlice wiejskie były dochodowe. One funkcjonują, mają służyć społeczeństwu. Niezależnie od tego, jak będą wyposażone, jakie będzie zaangażowanie nasze, czy społeczeństwa, to te przychody, które uzyskujemy z wynajmu świetlic nie pokryją kosztów – odpowiedział jej wójt Włodzimierz Leman. – Nie możemy zrobić bandycko wysokich stawek za wynajem, nikt nie przyjdzie i w ogóle będą one deficytowe – dodał.

Z kolei radny Marian Kaźmierczak wyraził podziękowania za nasilenie w ubiegłym roku prac związanych z infrastrukturą gazową. – Jako Komisja Oświaty, w uzgodnieniu, jesteśmy zadowoleni z tych wszystkich prac, które w ubiegłym roku zostały przeprowadzone na terenie przedszkoli, szkół, z tego, że wreszcie mamy boiska z prawdziwego zdarzenia z bezpieczną nawierzchnią. Mimo pewnych kontrowersji, jakie budziły opinie Komisji Oświaty, działamy w kierunku polepszania sytuacji – mówi Marian Kaźmierski. – Nie ulega wątpliwości, że działania w kierunku ciągłej poprawy sytuacji szkół, bo to od lat następuje, idą w dobrym kierunku – dodaje.

Z kolei Mariusz Nawrocki powtórzył pytanie dotyczące zatrudnienia animatorów kultury. Zwracał uwagę, że świetlice wiejskie służą przede wszystkim jako domy weselne. – Zapotrzebowanie społeczne na tego typu inwestycje jest bardzo duże – stwierdził wójt Włodzimierz Leman. Dodał, że wynajem świetlic na różne okazje powoduje obniżenie kosztów ich utrzymania. Odpowiadając na pytanie dotyczące animatora kultury przyznał, że podejmował w tej sprawie pewne kroki. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Dodał jednocześnie, że zatrudnienie kogoś takiego nie obniży kosztów utrzymania świetlic. – Komisja Oświaty nie oczekuje tego, że koszty utrzymania świetlic spadną. Oczekujemy tego, że te świetlice będą żyły – przyznał Mariusz Nawrocki.

Z kolei Łukasz Ciesielki zwracał uwagę na podjęte w ramach ubiegłorocznego budżetu inwestycje oraz fakt, że zamknął się on dodatnim bilansem. Przewodniczący Piotr Łykowski zamknął dyskusję. Zwracał uwagę, że spora część budżetu została przeznaczona na oświatę i gazyfikację. – Cyfry mówią same za siebie. Jestem pod wrażeniem tego budżetu i na pewno będę głosował za – mówi Piotr Łykowski.

Radni podjęli uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Radni głosowali również nad udzieleniem absolutorium wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

– Chciałbym podziękować za pozytywne ustosunkowanie się do mojej pracy. Ale nie tylko mojej. To, że ja otrzymuję absolutorium to jest praca m.in. również państwa, pracowników urzędu, pani sekretarz, pani skarbnik, całego grona, które współpracuje – powiedział po głosowaniach Włodzimierz Leman. – Potrzeb jest o wiele więcej. Wszyscy byśmy chcieli, żeby zadośćuczynić wszystkim występującym na terenie naszej gminy potrzebom. Co roku przybywa na naszym terenie mieszkańców. Z tym się wiążą potrzeby – drogi, oświetlenie, cała infrastruktura. To są koszty, które nie zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć, ale staramy się z roku na rok zadośćuczynić tym potrzeb i poprawić warunki życia i bycia naszym mieszkańcom.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.